Uczestnicy rynku Forex – podmioty tworzące giełdę

Forex składa się z dwóch typów rynków, tj. rynku detalicznego i rynku hurtowego określanego również jako rynek międzybankowy. Na rynku detalicznym podróżni i turyści wymieniają jedną walutę na inną, jak również inwestorzy indywidualni handlują walutą przez Internet. Całkowity obrót na tym rynku jest bardzo mały.

Rynek hurtowy obejmuje duże banki komercyjne, brokerów walutowych, klientów komercyjnych, głównie międzynarodowe korporacje i banki centralne. Interweniują one od czasu do czasu w celu złagodzenia wahań kursów walutowych lub utrzymania docelowych kursów walut.

Ponad 90% całkowitego wolumenu transakcji stanowią transakcje międzybankowe, a pozostałe 10% to transakcje pomiędzy bankami i ich klientami spoza sektora bankowego. Warto zauważyć, że interwencja banku centralnego polegająca na kupnie lub sprzedaży często nie daje się odróżnić od transakcji walutowych banków komercyjnych lub innych uczestników.

Wymiana walutowa jest podobna do pozagiełdowego rynku papierów wartościowych. Nie ma scentralizowanego rynku fizycznego (z wyjątkiem kilku miejsc w Europie i rynku kontraktów terminowych Międzynarodowego Rynku Walutowego Chicagowskiej Giełdy Handlowej) i nie ma stałego czasu otwarcia i zamknięcia.

Handel na Forex odbywa się przez telefon, komputery i inne elektroniczne środki komunikacji. Waluty i zakres uczestnictwa każdej z nich w tym rynku zależy od lokalnych przepisów, które różnią się w zależności od kraju.

Interesujące jest to, że większość obrotów na międzynarodowym rynku walutowym stanowią transakcje spekulacyjne.

Uczestnicy rynku walutowego

Uczestnicy rynku walutowego można podzielić na pięć głównych grup, a mianowicie: banki komercyjne, brokerzy walutowi, banki centralne, międzynarodowe korporacje i osoby prywatne oraz małe przedsiębiorstwa.

Banki komercyjne

Głównymi uczestnikami rynku walutowego są duże banki komercyjne, które stanowią rdzeń całego rynku. Na całym świecie, od 100 do 200 banków aktywnie „tworzy rynek” w obrocie dewizowym. Banki te służą swoim klientom detalicznym w prowadzeniu handlu zagranicznego lub dokonywania międzynarodowych inwestycji w aktywa finansowe, które wymagają wymiany walutowej.

Banki te działają na rynku walutowym na dwóch poziomach. Na poziomie detalicznym mają do czynienia z klientami – korporacjami, eksporterami itp. Na poziomie hurtowym banki utrzymują neutralny rynek bankowy w obrocie dewizowym bezpośrednio lub poprzez wyspecjalizowanych brokerów walutowych.

Większość działalności na rynku walutowym prowadzona jest na międzybankowym rynku hurtowym – sieci dużych międzynarodowych banków i brokerów. Kiedy bank kupuje walutę na rynku walutowym jednocześnie sprzedaje inną walutę.

Bank, który zobowiązał się do zakupu określonej waluty ogłasza że ma długą pozycję w tej walucie. Pozycja krótka ma miejsce, gdy bank zobowiązuje się do sprzedaży ilości tej waluty przekraczającej jego zobowiązania do jej zakupu.

Brokerzy walutowi

Brokerzy walutowi działają również na międzynarodowym rynku walutowym. Działają oni jako agenci, którzy ułatwiają handel pomiędzy dealerami. W przeciwieństwie do banków, brokerzy służą jedynie jako pośrednicy i nie narażają na ryzyko własnych pieniędzy.

Aktywnie i stale monitorują kursy walut oferowane przez największe międzynarodowe banki poprzez systemy komputerowe (jak Reuters) są w stanie szybko znaleźć stronę przeciwną dla klienta bez ujawniania tożsamości którejkolwiek ze stron do czasu uzgodnienia transakcji. Dlatego też inwestorzy międzybankowi korzystają z usług brokera przede wszystkim po to, aby jak najszybciej udostępnić kwotowanie waluty wielu innym dealerom.

Banki centralne

Innym ważnym graczem na rynku zagranicznym są banki centralne poszczególnych krajów. Banki centralne często interweniują na rynku, aby utrzymać kursy swoich walut w oczekiwanym zakresie i złagodzić ich wahania. Poziom interwencji banku zależeć będzie od reżimu kursów walutowych płynących z banku centralnego danego kraju.

Międzynarodowe Korporacje

Korporacje są głównymi pozabankowymi uczestnikami rynku walutowego, ponieważ wymieniają przepływy pieniężne związane z ich operacjami międzynarodowymi. Przedsiębiorstwa te zawierają często umowy o wypłacanie lub otrzymywanie w przyszłości stałych kwot w walutach obcych. Tym samym są one narażone na ryzyko walutowe. Z tego powodu często zabezpieczają one te przyszłe przepływy pieniężne poprzez międzybankowy rynek walutowy forward.

Osoby fizyczne i małe przedsiębiorstwa

Osoby indywidualne i małe przedsiębiorstwa korzystają również z rynku walutowego w celu ułatwienia realizacji transakcji handlowych lub inwestycyjnych. Potrzeby zagraniczne tych podmiotów są zazwyczaj niewielkie i stanowią jedynie ułamek wszystkich transakcji walutowych. Nawet wtedy są one bardzo ważnymi uczestnikami rynku. Niektórzy z tych uczestników wykorzystują rynek Forex do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Funkcje uczestników rynku walutowego

Rynek walutowy odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju biznesu danego kraju ze względu na fakt, że pełni on kilka użytecznych funkcji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

  1. Rynek Forex przenosi siłę nabywczą pomiędzy różnymi krajami, co skutkuje zwiększeniem możliwości prowadzenia handlu międzynarodowego i inwestycji zagranicznych.
  2. Działa on jako centralny punkt odniesienia, w którym ceny ustalane są dla wszystkich walut.
  3. Z pomocą rynku walutowego inwestorzy mogą zabezpieczać lub minimalizować ryzyko straty z powodu niekorzystnych zmian kursów walutowych.
  4. Rynek walutowy Forex pozwala inwestorom identyfikować możliwości wolne od ryzyka arbitrażując je.
  5. Usprawnia funkcję inwestycyjną banków i przedsiębiorstw, które są skłonne narażać swoje firmy na ryzyko walutowe.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.