Ubezpieczenie Lokat i Depozytów Bankowych w Polsce

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to niezależna agencja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo bankowe i konsumenckie. Chroni Cię on przed stratami, jeśli Twój bank upadnie przy założeniu, że Twoje środki znajdują się na kontach kwalifikujących się w ramach limitu zabezpieczenia.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to niezależna agencja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo bankowe i konsumenckie. Chroni Cię on przed stratami, jeśli Twój bank upadnie przy założeniu, że Twoje środki znajdują się na kontach kwalifikujących się w ramach limitu zabezpieczenia.

Jak bezpieczny jest BFG?

Banki są bezpiecznym miejscem przechowywania pieniędzy, niemniej jednak pożyczają je i inwestują, aby wypracować zysk. Co się stanie z Twoimi pieniędzmi jeśli te inwestycje pójdą w złym kierunku? Twoje konto bankowe jest ubezpieczone w BFG i nie powinieneś się martwić. BFG sprawi, że otrzymasz nawet całość środków.

Jednakże zakres Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma swoje granice. Nie wszystkie rachunki są ubezpieczone, a Ty posiadasz gwarancję do 100 000 EUR w złotych. Możesz otrzymać dodatkową ochronę, ale jedynie na wniosek złożony do BFG.

Ochrona rachunków bankowych i lokat

Ze względu na ubezpieczenie w BFG, nie musisz uciekać od banku ani próbować wyciągać środków zanim bank upadnie. Jednakże warto to zrobić jeśli potrzebujesz gotówki aby zachować płynność. Ponadto, jeśli masz kwoty przewyższające limit, to warto je z rachunku wycofać w razie zagrożenia.

Aby upewnić się, że jesteś objęty ubezpieczeniem, sprawdź czy Twój bank znajduje się na liście w dalszej części artykułu. Objęte są tutaj jedynie banki komercyjne.

Co jest objęte, a co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Ochroną bankowego funduszu gwarancyjnego są wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy. Zalicza się do m.in.:

  • Konta bieżące
  • Rachunki oszczędnościowe
  • Lokaty bankowe
  • Rachunki rynku pieniężnego

Ubezpieczenie BFG nie obejmuje:

  • Inwestycji w akcje, obligacje lub skarbowe papiery wartościowe.
  • Inwestycji w fundusze inwestycyjne będące przedmiotem obrotu giełdowego lub fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
  • Produkty ubezpieczeniowe, jak renty
  • Przedmioty nieobjęte gwarancją nie są uznawane za depozyty, nawet jeśli kupiłeś je za pośrednictwem swojego banku.

Lista banków objętych ochroną lokat i depozytów

Poniżej przedstawiam listę zaktualizowaną na listopad 2019. Lista ta obejmuje jedynie banki komercyjne, czyli te najpopularniejsze wśród polaków.  Aby zapoznać się z pełną listą odsyłam do źródła, czyli listy bankowego funduszu gwarancyjnego na której znajdują się także wszystkie banki spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowo pożyczkowe.

Alior Bank SA (w tym: Meritum Bank, T-Mobile Usługi Bankowe)
Bank BPH SA
Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym Citi Handlowy)
Bank Millennium SA (w tym: eurobank)
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Pocztowy SA (w tym EnveloBank)
Bank Polska Kasa Opieki SA (posługujący się nazwą handlową Pekao SA)
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
BNP Paribas Bank Polska SA (w tym BGŻ Optima)
Credit Agricole Bank Polska SA
Deutsche Bank Polska SA
DNB Bank Polska SA
FCA-Group Bank Polska SA
Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Noble Bank)


Limity ochrony gwarancyjnej

Ubezpieczenie BFG nie jest nieograniczone. Posiadanie zbyt dużej ilości pieniędzy w jednym banku lub na jednym koncie może narazić Cię na niebezpieczeństwo. Limit 100,000 EUR jest osobny dla każdego banku, w którym posiadamy konto. Tak więc możesz zwiększyć zakres ubezpieczenia BFG poprzez korzystanie z kilku banków.

Aby uzyskać ponad 100 000 EUR ochrony ubezpieczeniowej w jednym banku, należy rozłożyć pieniądze pomiędzy różnych właścicieli rachunków (deponentów). Na przykład pieniądze na indywidualnym koncie rodzica mogą zostać przekazane na konto dziecka.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jak zmaksymalizować ochronę depozytów i lokat?

Jeśli masz na koncie wystarczająco dużo pieniędzy, aby przewyższyć limit i narazić się na ryzyko to warto zabezpieczyć się tak, aby w razie kryzysu odzyskać pieniądze. By zmaksymalizować zakres ochrony gwarancyjnej lokat i depozytów możesz użyć najprostszej strategii – rozłożyć pieniądze pomiędzy różne banki lub różnych (zaufanych) posiadaczy kont.

Możesz przenieść nadwyżkę środków do innego banku i posiadać konta o wartości maksymalnie 100 000 EUR w dwóch lub kilku bankach. Jeśli przekroczysz limity ochrony ubezpieczeniowej w swoim banku pomyśl o posiadaniu konta w imieniu poszczególnych członków rodziny.

Zanim dokonasz zmian, porozmawiaj z prawnikiem, księgowym i innymi zainteresowanymi członkami rodziny.

Odzyskiwanie pieniędzy po szkodzie

Jeśli Twój bank ubezpieczony przez BFG upadnie to BFG spróbuje sprzedać rachunki kredytowe i depozytowe banku upadającego do innego stabilnego finansowo banku. Jeśli sprzedaż się powiedzie, Twoje konto może zostać przeniesione do banku wypłacalnego. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku, BFG w ciągu 7 dni od zgłoszenia wyśle Ci całość lub część pieniędzy z kwalifikujących się do wypłaty kont. Jeśli BFG będzie potrzebował dodatkowych informacji, skontaktuje się z Tobą.

Czy środki na prawdę są wypłacane?

Tak, w ostatnich latach BFG wypłacił ogromne sumy pieniędzy klientom, których banki upadły. Aktualna lista prowadzonych wypłat znajduje się w tabeli poniżej. Należy pamiętać, że środki te klienci mogą odbierać aż przez 5 lat od momentu ogłoszenia przez bank upadłości. Zaktualizowana lista znajduje się na tej stronie.

Wypłaty w ramach BS w Grębowie
Wypłaty w ramach SKOK “Wybrzeże”
Wypłaty w ramach SKOK “Nike”
Wypłaty w ramach Twojej SKOK
Wypłaty w ramach Wielkopolskiej SKOK
Wypłaty w ramach BS w Nadarzynie
Wypłaty w ramach SKOK “Skarbiec”
Wypłaty w ramach SKOK “Arka”
Wypłaty w ramach SKOK “Jowisz”
Wypłaty w ramach SKOK “Polska”
Wypłaty w ramach SKOK Kujawiak
Wypłaty w ramach Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
Wypłaty w ramach SKOK w Wołominie
Wypłaty w ramach SKOK Wspólnota

Za co odpowiedzialny jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Zapewnia on bezpieczeństwo lokat i środków zgromadzonych na rachunkach w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz kasach oszczędnościowo-kredytowych. Kiedy Bank wystosuje wniosek o upadłość, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca deponentom ich oszczędności.  Lista podmiotów podlegających gwarancji znajduje się na stronie internetowej bankowego funduszu gwarancyjnego.

Które lokaty i rachunki bankowe objęte są ubezpieczeniem?

Co do zasady wszystkie zgromadzone lokaty, depozyty inne formy wkładów objęte są gwarancją funduszu gwarancyjnego.

Które środki nie są ubezpieczona przez BFG?

Gwarancji nie podlegają wkłady jednostek samorządu terytorialnego, firm z sektora finansowego, wkładów z Skarbu Państwa oraz innych podmiotów, który danych identyfikacyjnych dany Bank nie zgromadził.

Jaka jest wysokość ubezpieczenia lokat i rachunków?

Depozyty i rachunki bankowe gwarantowane są do wartości 100 000 euro wyrażonych w złotówkach polskich. W szczególnie ważne w przypadkach limit ten może zostać podniesiony na wniosek deponenta.

Czy ubezpieczone są także odsetki?

Tak, objęte są również odsetki zgromadzone i przechowywane na koncie bankowym do dnia ogłoszenia przez bank upadłości.

Jedno czy kilka kont w ramach limitu BFG?

Limit ubezpieczenia bankowego funduszu gwarancyjnego odnosi się do wszystkich środków, które zostały zebrane przez deponenta w konkretnym banku na wszystkich rachunkach. Oznacza to że bez względu na to na ile kont podzielimy nasze środki w ramach jednego banku, to kwota gwarantowana zawsze będzie w nim wynosić 100000 €.

Czy depozyty i lokaty walutach obcych też są objęte?

Tak, objęte są depozyty i rachunki bankowe w złotych jaki w walutach obcych. Bez względu na rodzaj waluty, ostateczna wypłata środków następuje w polskich złotych.

Jak szybko wypłacane jest odszkodowanie?

Wypłata świadczeń z bankowego funduszu gwarancyjnego następuje w terminie 7 dni od momentu złożenia przez bank wniosku o upadłość. Bank przygotowuje listę osób i podmiotów kwalifikujących się do odbioru w środków i podaje ją do wiadomości publicznej. Pieniądze od tego momentu będzie można wypłacić w gotówce lub zlecić dokonanie przelewu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.