Najlepsze ETF-y na Amerykańskie Obligacje na 2023


Fundusze ETF (exchange-traded funds) umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek obligacji rządowych USA poprzez instrument podobny do akcji. W przeciwieństwie do pojedynczych obligacji, które są sprzedawane przez amerykańskich brokerów, obligacyjne ETF-y są notowane na giełdach. Fundusze ETF oferują inwestorom sposób na uzyskanie pasywnej i często szerokiej ekspozycji na obligacje Stanów Zjednoczonych. Składają się one z koszyka obligacji skarbowych, zwykle z naciskiem na konkretny termin zapadalności lub zakres tych terminów.

14 lutego 2022 roku rentowność 10-letnich papierów skarbowych wynosiła 1,98%, podczas gdy 16 lutego 2021 roku było to 1,30%. Wysokość stóp zwrotu wzrosła, zwłaszcza od początku ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw oraz w miarę jak gospodarka odbudowuje się po skutkach pandemii COVID-19. Cena obligacji skarbowych i ich rentowność poruszają się w przeciwnych kierunkach, więc rosnąca rentowność oznacza spadek ceny i odwrotnie.

Czy warto inwestować w amerykańskie obligacje

 • W ciągu ostatniego roku obligacje skarbowe osiągały gorsze wyniki niż cały rynek.
 • Fundusze ETF (exchange-traded funds) obligacji skarbowych o najlepszych jednorocznych stopach zwrotu to STIP, VTIP i PBTP.
 • Głównymi udziałami tych ETF-ów są skarbowe obligacje indeksowane o poziom inflacji (TIPS), które oferują ochronę przed spadkiem siły nabywczej wynikającym ze wzrostu inflacji.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje 47 różnych ETF-ów opartych na obligacjach, nie licząc tych odwrotnych i lewarowanych oraz ETF-ów z aktywami poniżej 50 mln dolarów. Fundusze skarbowe mierzone indeksem Bloomberg U.S. Treasury Index znacznie gorzej radziły sobie w porównaniu z pozostałym rynkiem, osiągając w ciągu ostatnich 12 miesięcy całkowity zwrot wynoszący -4,2% w porównaniu z łącznym wzrostem indeksu S&P 500 wynoszącym 13,4% na dzień 14 lutego 2022 r.

Poniżej przedstawiamy trzy najlepsze fundusze ETF inwestujące w amerykańskie obligacje skarbowe. Wszystkie trzy to instrumenty chronione przed inflacją (Treasury Inflation Protected Securities, TIPS) – rodzaj papierów, które są indeksowane wskaźnikiem inflacji, aby chronić inwestorów przed spadkiem siły nabywczej ich pieniądza. W ciągu ostatniego roku inwestorzy zaczęli nabywać obligacje TIPS w związku z obawą o wzrost inflacji. Dlatego też najlepsze fundusze ETF, biorąc pod uwagę 12-miesięczną kroczącą stopę zwrotu, to ETF-y TIPS. Wszystkie dane na marzec 2022 roku.

Fundusze ETF iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

 • Wyniki w ciągu roku: 3.7%
 • Współczynnik kosztów: 0,03%
 • Trzymiesięczny średni dzienny wolumen: 1 052 162
 • Aktywa zarządzane funduszem: 9,4 mld USD
 • Data założenia: 1 grudnia 2010 r.
 • Emitent: BlackRock Financial Management

STIP śledzi wyniki indeksu Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), który składa się z obligacji o okresie zapadalności krótszym niż pięć lat. ETF ten zapewnia ekspozycję na TIPS o krótkich terminach wykupu. Krótszy okres zapadalności tych papierów wartościowych oznacza mniejsze ryzyko, ale oznacza także niższą stopę zwrotu niż w przypadku papierów o dłuższym terminie. Fundusz alokuje około 44% swoich aktywów w TIPS o terminie zapadalności od 3 do 5 lat. Kolejna największa alokacja, około 20%, to TIPS o terminie zapadalności 2-3 lata. Trzy największe pakiety aktywów STIP to trzy zestawy TIPS o terminach zapadalności przypadających na kwiecień 2025 roku, kwiecień 2023 roku i październik 2024 roku.

Fundusze ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected (VTIP)

 • Wyniki w ciągu jednego roku: 3.6%
 • Współczynnik kosztów: 0,04%.
 • Trzymiesięczny średni dzienny wolumen: 3 976 839
 • Aktywa: 18,6 mld USD
 • Data założenia: 12 października 2012 r.
 • Emitent: Vanguard

Podobnie jak wyżej wymieniony STIP, VTIP również dąży do śledzenia indeksu Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Ekspozycja ETF-u na obligacje o relatywnie krótkim terminie zapadalności oferuje inwestorom pewną ochronę przed możliwością wzrostu stóp procentowych w porównaniu z obligacjami o dłuższym terminie zapadalności. Ochrona ta odbywa się jednak kosztem niższych stóp zwrotu. Około 23% aktywów funduszu jest zainwestowane w obligacje o terminie zapadalności 2-3 lata. Kolejna największa alokacja, wynosząca około 22%, to obligacje z terminem zapadalności 3-4 lata. Trzy największe pozycje w VTIP to różne zestawy obligacji o terminach zapadalności przypadających na styczeń 2023 roku, lipiec 2023 roku i styczeń 2024 roku.

Fundusz obligacji korporacyjnych: SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB)

Oczywiście w obliczu niepewności związanej ze stopami procentowymi oraz ryzyka geopolitycznego związanego z wojną na Ukrainie niektórzy inwestorzy mogą być bardziej zainteresowani ochroną swojego kapitału niż generowaniem dochodów. Alternatywnym ETF-em obligacji korporacyjnych o niższym profilu ryzyka dzięki krótszemu terminowi zapadalności jest fundusz SPSB, który posiada 7,5 mld dolarów w aktywach. Jego aktywa mają krótszy horyzont czasowy i ograniczony jest do wierzytelności zapadających w ciągu trzech lat lub krócej od takich firm jak gigant przemysłu lotniczego Boeing Co. Ltd. (BA) i wiodący bank HSBC Holdings PLC (HSBC). Nawet tym stabilnym obecnie firmom wiele może się przydarzyć w ciągu 10 czy 20 lat, ale inwestorzy mogą być pewni, że te krótkoterminowe obligacje zostaną w pełni spłacone. Pożyczki te są mniej oprocentowane, ale dają większą pewność.

Długoterminowy fundusz ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

Innym mało ryzykownym sposobem gry na rynku amerykańskich obligacji skarbowych, który może przynieść nieco wyższe zyski jest wydłużenie czasu trwania inwestycji do bardzo długiego okresu. Pamiętaj, że rząd amerykański jest uważany za najbardziej solidną inwestycję na świecie – jeśli amerykanie nie wypłacą pieniędzy za obligacje za 20 lat, prawdopodobnie będziesz miał większe problemy niż ten pojedynczy fundusz ETF. Ponieważ czas trwania wszystkich tytułów uczestnictwa tego funduszu ETF wynosi 20 lat lub więcej, może on uzyskać wyższą stopę zwrotu. Oczywiście istnieje większa szansa, że zmiany stóp procentowych zakłócą funkcjonowanie tego funduszu jeśli Fed będzie nadal zacieśniał politykę. Niemniej z rentownością prawie o cały punkt procentowy wyższą niż poprzedni krótkoterminowy fundusz skarbowy, ten ETF obligacji może być warty uwagi.

Fundusze ETF Invesco PureBeta 0-5 Yr US

 • Wyniki w ciągu roku: 3.6%
 • Wskaźnik kosztów: 0,07%.
 • Trzymiesięczny średni dzienny wolumen: 30 808
 • Aktywa: 66,4 mln dolarów
 • Data rozpoczęcia działalności: 22 września 2017 r.
 • Emitent: Invesco

PBTP śledzi indeks ICE BofAML 0-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index, który mierzy wyniki amerykańskich obligacji o terminie zapadalności od jednego miesiąca do pięciu lat. Ten ETF inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu i oferuje inwestorom ochronę przed niszczącym wpływem inflacji. Podobnie jak dwa pozostałe fundusze, ten również skupia się on na indeksach obligacji o terminie wykupu poniżej pięciu lat. Około 84% aktywów funduszu jest zainwestowane w obligacje TIPS o terminie wykupu od 1 do 5 lat, a pozostałe aktywa są ulokowane w obligacje o terminie poniżej jednego roku. Trzy główne pakiety aktywów PBTP to różne zestawy obligacji o terminie wykupu przypadającym odpowiednio na kwiecień 2023 roku, styczeń 2026 roku i kwiecień 2022 roku.

Podsumowanie

W marcu 2022 FED podniósł stopy procentowe w USA po raz pierwszy od 2018 roku, a w związku z tym wielu inwestorów zaczęło się martwić o swoje obligacje. Dzieje się tak dlatego, że obligacje zazwyczaj mają odwrotny związek ze stopami procentowymi – kiedy stopy rosną, obligacje spadają. Niezależnie jednak od szerszej dynamiki i krótkoterminowych utrudnień na rynkach instrumentów o stałym oprocentowaniu, ważne jest by pamiętać, że zdywersyfikowany portfel w skład którego wchodzą obligacje jest najlepszym sposobem na zapewnienie stabilnych i stałych zysków w długim okresie. Jeśli więc zastanawiasz się gdzie teraz ulokować swoje pieniądze na rynku obligacji, kilka najlepszych ETF-ów obligacji wymienionych masz powyżej. Powinny zapewnić Ci pewny dochód w nadchodzących latach – niezależnie od zacieśnienia polityki monetarnej w 2022 roku.

Recent Content