Jak czytać wykres słupkowy w transakcjach giełdowych?

Wykresy słupkowe są jednymi z najbardziej popularnych typów wykresów giełdowych. Dostarczają wielu informacji, które inwestor może wykorzystać w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Są one również stosunkowo łatwe do odczytania i interpretacji.

Wykresy słupkowe składają się z otwierającej stopki skierowanej w lewo, pionowej linii oraz zamykającej stopki skierowanej w prawo. Każdy słupek, dla danego przedziału czasowego ustalonego przez inwestora, zawiera cenę otwarcia, cenę maksymalną, najniższą i cenę zamknięcia.

Dla przykładu, jeśli inwestor chce wyświetlić 1-minutowy wykres słupkowy wówczas co minutę będzie tworzony nowy słupek. Każdy z nich będzie pokazywał cenę otwarcia, maksimum, minimum i cenę zamknięcia każdej minuty. Interwał może być również czymś innym niż czas, np. konkretna liczba transakcji. Gdy wykres wyświetla interwały transakcji, wówczas nazywany jest wykresem tick. W tym przypadku nowy słupek powstaje, kiedy pojawia się określona liczba transakcji dla danego waloru lub aktywa.

Czym są słupki?

Wykresy słupkowe pokazują również kierunek ruchów cen do góry lub w dół, a także to, jak głęboko zmienił się kurs. Traderzy dzienni mogą na podstawie wykresu słupkowego ocenić jak zmienia się cena. Inwestor podejmujący decyzje w oparciu o słupki cenowe nazywany jest inwestorem price action.

Wykresy słupkowe pokazują wiele przedziałów cenowych w określonym czasie. Każdy z pasków pokazuje jak zmieniała się cena w określonym czasie. Na wykresie słupkowym dziennym wyświetlany jest słupek cenowy dla poszczególnych dni. Każdy pasek pokazuje zwykle cenę otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia (OHLC). Mogą być one jednak dostosowane tak, aby pokazywały tylko ceny maksymalne, minimalne i zamknięcia (HLC). Analitycy techniczni używają wykresów słupkowych – lub innych typów wykresów, jak świecowe lub wykresy liniowe – w celu monitorowania charakterystyki cenowej aktywów, co pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wykresy słupkowe pozwalają inwestorom analizować trendy, wykrywać potencjalne odwrócenie trendów i monitorować zmienność/ruchy cenowe.

Wykresy słupkowe mogą być oznaczone kolorami. Jeśli zamknięcie znajduje się powyżej otwarcia, może on być w kolorze czarnym lub zielonym, a jeśli zamknięcie znajduje się poniżej otwarcia – pasek może być w kolorze czerwonym.

Jak odczytywać wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe są często nazywane OHLC oraz wykresami HLC. Pierwsze są bardziej popularne i uwzględniają one informacje o cenie otwarcia (O), maksimum (H), minimum (L) i cenie zamknięcia (C). Z kolei wykres HLC zawiera tylko informacje na temat maksimum, minimum i ceny zamknięcia.

Cena otwarcia

Jest to pierwsza cena, po której dochodzi do transakcji w ramach interwału słupka i jest zaznaczona przez poziomą stopkę po lewej stronie słupka.

Maksimum

Maksimum jest to najwyższa cena zanotowana podczas trwania słupka. Jest ona oznaczona przez górną część pionowego słupka.

Minimum

Niska jest najniższą ceną transakcyjną w czasie trwania interwału słupka i jest wskazana przez dolną jego część.

Cena zamknięcia

Zamknięcie jest ostatnią ceną, która została zanotowana w czasie trwania słupka i jest wskazywana przez poziomą stopkę po prawej jego stronie.

Kierunek i zakres cenowy

Kierunek, w którym cena przesunęła się w czasie trwania słupka sygnalizowany jest przez lokalizacje stopek otwierających i zamykających. Jeżeli stopka zamknięcia znajduje się powyżej stopki otwarcia, to cena ta wzrasta. Jeśli stopka zamknięcia znajduje się poniżej stopki otwarcia, wówczas cena ulega obniżce w okresie trwania interwału słupka.

Zakres słupka jest wskazywany przez położenie górnego i dolnego końca słupka pionowego. Zakres jest obliczany poprzez odjęcie wartości minimalnej od wartości maksymalnej (Zakres = Maks – Min).


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Interpretacja wykresów słupkowych

Ponieważ wykres słupkowy pokazuje cenę otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla każdego przedziału czasowego, to istnieje wiele danych, które inwestorzy i dobrzy traderzy mogą wykorzystać.

Długie pionowe słupki świadczą o dużej różnicy cen pomiędzy maksymalną i minimalną ceną w danym interwale. To z kolei oznacza wzrost zmienności. Kiedy słupek ma bardzo małe paski pionowe oznacza to, że wahania były niewielkie.

Jeśli istnieje duża odległość pomiędzy otwarciem i zamknięciem, oznacza to, że cena znacznie się zmieniła. Jeśli zamknięcie jest znacznie powyżej poziomu otwarcia, pokazuje to, że aktywni byli kupujący. Może to wskazywać na to, że w kolejnych okresach pojawi się więcej ofert kupna. Gdy cena zamknięcia jest bardzo blisko otwarcia pokazuje to, że nie zaobserwowano silnego przekonania co do zmian w tym okresie.

Lokalizacja ceny zamknięcia w stosunku do maksimum i maksimum może również dostarczyć cennych informacji. Jeśli aktywa wzrosły w tym okresie, ale zamknięcie było znacznie poniżej wartości szczytowej oznacza to, że pod koniec okresu pojawili się sprzedający. Jest to mniej bycze niż w przypadku, gdy składnik aktywów został zamknięty w pobliżu jego maksimum dla danego okresu.

Jeśli wykres słupkowy jest pokolorowany w oparciu o to czy cena wzrosła lub spadła w danym okresie, to na pierwszy rzut oka kolory mogą być źródłem informacji. Ogólny trend wzrostowy jest zazwyczaj odzwierciedlony przez więcej zielonych/czarnych słupków i silne ruchy cen w górę. Trendy spadkowe są zazwyczaj reprezentowane przez więcej czerwonych pasków i silne ruchy cen w dół.

Podsumowanie

Aby przyzwyczaić się do czytania wykresu słupkowego potrzeba trochę praktyki. Jest to szczególnie ważne, gdy cena zmienia się bardzo szybko. Pamiętajmy, że kurs otwarcia znajduje się zawsze po lewej stronie, a zamknięcia zawsze po stronie prawej. Tak jak w przypadku czytania: od lewej do prawej, ponieważ otwarcie zawsze następuje przed zamknięciem. Pionowa część słupka pokazuje jak wysoka i niska była cena w interwale słupka.

Wykres słupkowy może również obejmować wolumen obrotu – pokazujący ile akcji, lotów na rynku Forex lub kontraktów terminowych zmienia właściciela dla każdego słupka. Z tego względu zalecam również, abyś przy czytaniu wykresu słupkowego rozumiał wolumen obrotu.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.