Dywersyfikowane Inwestycje z Przykładami

Zdywersyfikowana inwestycja to portfel różnych aktywów, który uzyskuje najwyższy zwrot przy najmniejszym ryzyku. Typowy zdywersyfikowany portfel składa się z akcji, stabilnych zysków i surowców. Dywersyfikacja jest skuteczna, ponieważ aktywa te różnie reagują na to samo zdarzenie gospodarcze.

Zdywersyfikowana inwestycja to portfel różnych aktywów, który uzyskuje najwyższy zwrot przy najmniejszym ryzyku. Typowy zdywersyfikowany portfel składa się z akcji, stabilnych zysków i surowców. Dywersyfikacja jest skuteczna, ponieważ aktywa te różnie reagują na to samo zdarzenie gospodarcze.

Sześć aktywów, które powinieneś posiadać

W zdywersyfikowanym portfelu aktywa nie korelują ze sobą. Kiedy wartość jednego z nich wzrasta, wartość drugiego spada. Obniża to ogólne ryzyko, ponieważ bez względu na to, co robi gospodarka, niektóre klasy aktywów na tym zyskują. Kompensuje to straty w pozostałych aktywach. Ryzyko jest również obniżone, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, aby cały portfel został zniwelowany przez tylko jedno zdarzenie. Zdywersyfikowany portfel jest też najlepszą obroną przed kryzysem finansowym.

Przykład jak działa dywersyfikacja

Akcje sprawdzają się doskonale, gdy gospodarka się rozwija. Inwestorzy oczekują wysokich zysków, więc podbijają cenę akcji. Są skłonni zaakceptować większe ryzyko załamania, ponieważ są optymistycznie nastawieni do przyszłości firmy i gospodarki.

Obligacje oraz inne papiery wartościowe o stabilnym dochodzie dobrze sprawdzają się, gdy gospodarka spowalnia. W okresie spowolnienia gospodarczego, inwestorzy są o wiele bardziej zainteresowani ochroną swoich portfeli niż wysokimi zyskami. Chętnie akceptują niższe zyski dla tej redukcji ryzyka.

Ceny surowców (towarów) różnią się w zależności od podaży i popytu. Surowce obejmują np. pszenicę, olej czy złoto. Przykładowo ceny pszenicy wzrosną, jeśli wystąpi susza ograniczająca podaż. Ceny ropy spadną, jeśli pojawi się dodatkowa podaż. W rezultacie towary nie podążają za fazami cyklu koniunkturalnego tak ściśle jak akcje i obligacje.

Tych sześć klas aktywów zdywersyfikuje Twój portfel

Zdywersyfikowany portfel powinien zawierać papiery wartościowe z następujących sześciu klas aktywów:

✔️ Akcje krajowe – Należy uwzględnić różne spółki o różnej wielkości. Rozmiar spółki mierzony jest poprzez jej kapitalizację rynkową. Tak więc do każdego portfela należy zaliczyć spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji.

✔️ Stabilny dochód – Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe. Są one gwarantowane przez władze publiczne. Również bezpieczne są obligacje komunalne. Można również kupić fundusze obligacji krótkoterminowych i fundusze rynku pieniężnego, które inwestują w te bezpieczne papiery wartościowe. Obligacje korporacyjne zapewniają wyższy zwrot, ale też większe ryzyko. Najwyższe zyski i ryzyko wiążą się z obligacjami śmieciowymi.

✔️ Akcje zagraniczne – Należą do nich spółki zarówno z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących. Inwestując za granicą można osiągnąć większą dywersyfikację. Inwestycje międzynarodowe mogą generować wyższy zwrot z inwestycji, ponieważ kraje o gospodarkach wschodzących rozwijają się szybciej. Są to jednak inwestycje obarczone większym ryzykiem, bo kraje te mają mniej zabezpieczeń w banku centralnym, mogą być podatne na zmiany polityczne i są mniej przejrzyste.

Inwestycje zagraniczne zabezpieczają również przed spadkiem wartości dolara. Firmy amerykańskie radzą sobie dobrze, gdy dolar jest słaby i powoduje wzrost eksportu. Firmy zagraniczne osiągają dobre wyniki, gdy dolar jest silny. Czyni to ich eksport do Stanów Zjednoczonych tańszym niż gdy dolar jest bardzo niski.

✔️ Stałe dochody zagraniczne. Obejmują one zarówno kwestie korporacyjne, jak i rządowe. Zapewniają one ochronę przed spadkiem wartości dolara. Są bezpieczniejsze niż akcje zagraniczne. Inwestować w ten sposób można za pomocą ETF (np. powielające indeksy giełdowe światowych giełd).

✔️ Towary – Obejmuje to zasoby naturalne, takie jak złoto, ropa naftowa i nieruchomości. Złoto powinno być częścią każdej zróżnicowanej inwestycji, ponieważ jest to najlepsze zabezpieczenie przed krachem na giełdzie. Z badań wynika, że ceny złota gwałtownie rosną przez okres 15 dni po krachu. To dlatego ludzie inwestują w złoto. Może być ono także dobrą obroną przed inflacją. Nie jest ono również powiązane z aktywami takimi jak akcje, czy obligacje.

W strategii dywersyfikacyjnej należy uwzględnić kapitał własny swojego domu

Rodzajem towaru, który powinien być traktowany jako szósta klasa aktywów jest kapitał zamrożony we własnym domu. Większość doradców inwestycyjnych nie liczy kapitału zaangażowanego w mieszkanie czy dom jako nieruchomość. Zakładają oni, że będziesz tam mieszkać do końca życia. Innymi słowy uważają, że jest to produkt konsumpcyjny, jak samochód lub lodówka, a nie inwestycja.

To zachęciło wielu właścicieli domów do zaciągania kredytów pod hipotekę swoich mieszkań lub domów w celu zakupu innych dóbr konsumpcyjnych. Kiedy ceny mieszkań spadły, byli winni więcej niż dom był wart. W rezultacie, podczas kryzysu finansowego wiele osób straciło domy.


Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Inwestować
w Akcje
(pełna lista)

Inwestować
w Waluty
(pełna lista)

Inwestować
w ETF-y
(pełna lista)

Kopiować
Innych
(pełna lista)

Ostrzeżenie o ryzyku: {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.


Jeśli Twój kapitał rośnie, możesz nabyć do portfela inne inwestycje w nieruchomości, takie jak fundusze inwestycyjne inwestujące w tą klasę aktywów. Możesz również rozważyć sprzedaż domu, zrealizować zysk i przenieść się do mniejszego lokum. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której będziesz bogaty w dom, ale ubogi w gotówkę. Inaczej mówiąc nie będziesz trzymał wszystkich jajek inwestycyjnych w jednym koszyku domowym.

Dywersyfikacja i alokacja aktywów

Ile powinieneś posiadać każdej klasy aktywów? Nie ma jednego rozmiaru dla wszystkich zdywersyfikowanych inwestycji.

Inwestorzy korzystają z alokacji aktywów, by określić dokładny skład akcji, obligacji i surowców. Zależy to od poziomu ryzyka, celów i warunków życia. I tak na przykład akcje są bardziej ryzykowne niż obligacje. Jeśli potrzebujesz pieniędzy w ciągu najbliższych kilku lat powinieneś posiadać więcej obligacji niż ktoś, kto mógłby czekać 10 lat. Więc procent każdego rodzaju klasy aktywów zależy od Twoich osobistych celów. Powinny one być rozwijane przy pomocy planu finansowego.

Należy również zbilansować się w zależności od aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego. Na wczesnym etapie wychodzenia z kryzysu małe firmy robią wszystko, co w ich mocy. Są pierwszymi, którzy dostrzegają możliwości i potrafią reagować szybciej niż duże korporacje. Akcje spółek o dużej kapitalizacji dobrze sprawdzają się w drugiej części procesu odnowy. Mają więcej środków na wprowadzenie na rynek mniejszych spółek.

✔️ Uważaj na bańki giełdowe. To wtedy cena każdej klasy aktywów szybko rośnie. Jest to oferta składana przez spekulantów. Nie są one wspierane przez leżące u ich podstaw wartości rzeczywiste. Regularne korygowanie równowagi ochroni Cię przed bańkami na swoich aktywach. Należy sprzedać każdy składnik aktywów, który wyrósł tak bardzo, że pochłania zbyt dużo portfela. Podążając za tą zasadą nie doświadczysz zbyt silnego uderzenia, gdy bańka pęknie.

W dobrze zdywersyfikowanym portfelu,najbardziej wartościowe aktywa nie korelują z innymi. Od czasu kryzysu finansowego akcje i towary są skorelowane przy zastosowaniu współczynnika 0,6. Podobnie jak akcje i rozwinięte rynki międzynarodowe na poziomie równym 0,93. Jeśli posiadasz akcje zagraniczne, np. amerykańskie, nie ma żadnych korzyści wynikających z dywersyfikacji rynków w portfelu. Poruszają się one tak samo jak akcje.

Czy Fundusz Inwestycyjny poprawia dywersyfikację?

Fundusz inwestycyjny lub fundusz indeksowy zapewnia większą dywersyfikację niż indywidualne papiery wartościowe. Śledzą one pakiety akcji, obligacji lub surowców. Fundusz inwestycyjny lub indeksowy byłby inwestycją zróżnicowaną, gdyby zawierał wszystkie sześć klas aktywów. Aby zaspokoić Twoje potrzeby musiałby również zbilansować te aktywa zgodnie z Twoimi celami. Wtedy dostosowałby się w zależności od etapu cyklu koniunkturalnego.

Podsumowanie

Najwyższy zysk uzyskasz za najniższe ryzyko jedynie przy zdywersyfikowanym portfelu. W przypadku największej dywersyfikacji należy uwzględnić kombinację akcji, stabilnego dochodu i surowców. Dywersyfikacja jest skuteczna, ponieważ aktywa nie są ze sobą skorelowane.

Zdywersyfikowany portfel jest najlepszą obroną przed kryzysem finansowym. Aby dowiedzieć się czy jesteś chroniony skonsultuj się z doradcą finansowym. Określi on Twoją alokację aktywów w oparciu o Twoje osobiste cele finansowe.

Jak zostać doświadczonym Inwestorem – przewodnik

1. Podstawy2. Tworzenia Portfela3. Formowanie Strategii4. Planowanie Przyszłości
Stwórz PlanDywersyfikacjaKupno i SprzedażInflacją
Cele InwestycyjneAkcjeRobo DoradcaPlanowanie Emerytury
Opłaty InwestycyjneSurowceFundusze InwestycyjneKryzys Rynkowy
Sposoby Budowania MajątkuNieruchomościETF?Równowaga Portfela
Zrozumienie siebieRynki ZagraniczneAktywnie a Pasywnie
Rynek ForexFundusze Długoterminowe
ObligacjeSpółki Dywidendowe
Reinwestowanie Dywidendy

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.