Derywatywy Rynku Finansowego – Definicja i Przykłady


Być może słyszałeś o derywatywach, czyli finansowych instrumentach pochodnych, ale termin ten nic dla ciebie nie oznaczał. Inwestowanie w instrumenty pochodne jest obecnie bardzo popularne wśród inwestorów. Czym jednak są derywatywy, jaka jest ich definicja i jakie instrumenty pochodne występują na rynku?

Derywatywy to produkty, których wartość wynika z wartości konkretnego instrumentu finansowego, mogą to być towary, akcje, obligacje i waluty. Wyróżniamy podstawowe rodzaje derywatyw:

 • forward
 • futures
 • swap
 • opcje

Wszystkie derywaty finansowe posiadają wspólne cechy, którymi są:

 1. Derywat finansowy jest zawsze pochodną innego produktu finansowego, tzw. aktywa bazowego (papieru wartościowego, akcji, indeksu giełdowego, nieruchomości, towaru)
 2. Na wartość derywatu bezpośredni wpływ ma wartość składnika aktywów bazowych.
 3. Rozliczenie zawsze następuje w uzgodnionym wcześniej terminie.
 4. Handel pochodnymi instrumentami finansowymi może wiązać się z tak zwanym efektem dźwigni.

Forward

Kontrakt terminowy, zwany też kontraktem forward oznacza pozagiełdową umowę finansową, która jest zawierana między dwoma podmiotami w celu nabycia w przyszłości jakiegoś składnika aktywów i jest najprostszym finansowym instrumentem pochodnym. Cena jest ustalana z góry. Kontrakt jest zawierany w teraźniejszości, a data kupna/sprzedaży jest z góry ustaloną datą w przyszłości. Zobowiązania w tego typu kontraktach są dwustronne, co oznacza, że kupujący zobowiązał się do kupna, a sprzedający do sprzedaży aktywów.

Do najczęściej stosowanych kontraktów terminowych należą walutowe, akcyjne i towarowe kontrakty terminowe.

Futures (Futurity)

Futures to termin odnoszący się do kontraktu finansowego czyli umowy, która **jest zawierana przez dwa podmioty w celu kupna lub sprzedaży pewnej ilości towaru po określonej cenie w określonym dniu. **Futures ** są standaryzowanymi kontraktami, które są przedmiotem obrotu na wyspecjalizowanych giełdach. **Różnica między kontraktem futures a forward polega na tym, że na giełdzie istnieje określony minimalny wolumen obrotu. Proces rozliczania kontraktów jest prowadzony sekwencyjnie przez cały okres ich trwania. Kontrakt terminowy to umowa zawarta w teraźniejszości, dotycząca zobowiązania do sprzedaży lub kupna instrumentu finansowego w przyszłym terminie.

Swap

Swap, zwany też transakcją swapową, jest pozagiełdowym kontraktem finansowym zawieranym między dwoma podmiotami na przyszłą wymianę aktywów lub przepływów finansowych na wcześniej uzgodnionych warunkach. Swap jest więc transakcją wymiany finansowej. Może to wynikać z różnych oczekiwań rynku lub być spowodowane różnymi przepisami prawnymi w różnych krajach.

Podział na swapy:

 • swapy procentowe – to umowa wymiany serii płatności odsetkowych obliczanych według różnych stóp procentowych w określonym czasie; strony płacą sobie nawzajem tylko różnicę między odsetkami
 • swapy walutowe – strony wymieniają płatności odsetkowe w dwóch różnych walutach, przy czym wartości referencyjne walut bazowych są wymieniane na początku i na końcu po uzgodnionym kursie.
 • swapy walutowe – jedna waluta jest kupowana za drugą walutę po bieżącym kursie spot i odsprzedawana w terminie zapadalności kontraktu po z góry ustalonej cenie

Opcje

Termin opcja odnosi się do prawa posiadacza opcji do sprzedaży lub kupna instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym w opcjach są zazwyczaj akcje, indeksy giełdowe, waluty obce, instrumenty dłużne lub towary. Jednak w opcjach tylko jeden z partnerów, wystawca opcji, ma obowiązek wykonania kontraktu. Osoba, która kupuje opcję, ma prawo wyboru, czy chce skorzystać z prawa do wykonania kontraktu, czy też nie.

Rodzaje opcji:

 • opcje kupna
 • opcje sprzedaży
 • opcja bez pokrycia (naked option)
 • opcja zabezpieczona

Opcja kupna

Daje posiadaczowi prawo do zakupu instrumentu bazowego po ustalonej cenie w przyszłym terminie. Nakłada również na emitenta obowiązek sprzedaży.

Opcja sprzedaży

Daje posiadaczowi prawo do sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości, a także zobowiązuje emitenta do zakupu.

Naked option

Sprzedający nie posiada instrumentu bazowego w momencie sprzedaży, ma nadzieję, że opcja nie zostanie wykonana lub odbierze instrument bazowy, gdy opcja zostanie wykonana.

Opcja zabezpieczona

W momencie sprzedaży sprzedający jest właścicielem bazowego składnika aktywów.

Definicja derywatów finansowych w praktyce

W praktyce derywaty rynku finansowego są wykorzystywane do zabezpieczania się i do spekulacji, ale to właśnie wspomniana spekulacja derywatami rynku finansowego jest często kojarzona z kryzysem finansowym z 2008 roku. Handel pochodnymi instrumentami finansowymi odbywa się nie tylko na giełdach, ale także poza nimi. Co ciekawe, popularność handlu pochodnymi instrumentami finansowymi wzrosła w ciągu ostatnich trzydziestu lat na całym świecie. Wynika to głównie z elektronicznego handlu na giełdach i w systemie clearingowym.

Czym mogą być instrumenty bazowe

Instrumentem bazowym może być więcej niż jedno aktywo. Główne instrumenty bazowe obejmują:

 • aktywa (fizyczny towar, papier wartościowy, obligacja, waluta)
 • indeksy (poziomy danego indeksu, np. indeksu giełdowego)
 • wskaźniki (poziomy wskaźnika)

Wartość rynkowa każdego kontraktu na instrument pochodny jest określana na podstawie instrumentu bazowego. Wartość nominalna kontraktu nie zmienia się w okresie zapadalności. Wartość rynkowa wynosi zero dla obu partnerów w momencie rozpoczęcia inwestycji, a następnie zmienia się w zależności od wielu czynników, głównie od ceny rynkowej instrumentu bazowego.

Recent Content