Czym Zajmuje się ASIC czyli Australijska Komisja Papierów Wartościowych

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) reguluje zarejestrowane firmy, rynki finansowe oraz dostawców usług finansowych i kredytowych. Celem ASIC jest promowanie sprawiedliwych i efektywnych rynków finansowych, charakteryzujących się uczciwością i przejrzystością oraz wspieranie świadomego uczestnictwa inwestorów i konsumentów finansowych w życiu gospodarczym kraju.

Komisja ASIC w Czerwcu 2019 r.: Od lewej wiceprzewodniczący Daniel Crennan QC, komisarz Danielle Press, komisarz John Price, wiceprzewodnicząca Karen Chester, przewodniczący James Shipton, komisarz Cathie Armour i komisarz Sean Hughes.

ASIC wydaje licencje finansowe i monitoruje firmy świadczące usługi finansowe, aby zapewnić, że działają one efektywnie, uczciwie i sprawiedliwie poprzez australijski system licencjonowania usług finansowych. Firmy te świadczą usługi związane z produktami finansowymi, w tym z regulowanymi jednostkami uczestnictwa. ASIC prowadzi rejestr licencjobiorców australijskich usług finansowych oraz autoryzowanych przedstawicieli tych licencjobiorców.

Jest również odpowiedzialna za nadzór nad operatorami rynków finansowych, operatorami systemów rozliczeniowych, rozrachunkowych oraz uczestnikami rynków finansowych.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) reguluje wiele aspektów australijskiego sektora giełdowego, finansowego i korporacyjnego. Rola ASIC dotyczy zapewnienia, że usługi finansowe, w tym banki i pośrednicy finansowi spełniają standardy prawne, takie jak te zawarte w australijskiej ustawie, tj. National Consumer Credit Protection Act 2009.

Aby regulować ich przestrzeganie, ASIC korzysta z szeregu uprawnień dzięki którym chronione są interesy konsumentów i inwestorów. Wiele z tych uprawnień jest wykorzystywanych gdy ASIC prowadzi dochodzenia w sprawie podejrzeń o łamanie prawa, np. w sprawie przestępstw prania pieniędzy.

Zadania jakie spełnia ASIC

ASIC jest uprawniona na mocy ASIC Act 2001 do „podejmowania wszelkich działań, jakie może podjąć i jakie są konieczne, by egzekwować i nadać moc prawom Commonwealthu, które powierzają jej funkcje i uprawnienia„. Z tego względu regulator będzie korzystać z uprawnień, by w pewnych okolicznościach odzyskać pieniądze, a także zapobiec potencjalnym bezprawnym działaniom, zanim jeszcze do nich dojdzie.

Na mocy ustaw o usługach finansowych ASIC ma uprawnienia ułatwiające, regulacyjne i wykonawcze, które obejmują:

  • ustanawiania przepisów mających na celu zapewnienie integralności rynków finansowych
  • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych naruszeń prawa, a także żądania od ludzi przedstawienia ksiąg lub odpowiedzi na pytania podczas egzaminu
  • wydawania zawiadomień o naruszeniu przepisów w związku z domniemanym naruszeniem niektórych praw
  • zakazać prowadzenia działalności kredytowej lub świadczenia usług finansowych
  • domagać się od sądów kar cywilnych oraz
  • wszczynać postępowania sądowe

Działania dochodzeniowe ASIC wchodzą w zakres jej obowiązków jako organu regulacyjnego, którego celem jest powstrzymanie przyszłych wykroczeń, wyznaczenie standardów dla branży finansowej i zwiększenie zaufania konsumentów.

W jaki sposób ASIC prowadzi dochodzenia?

ASIC ma prawo badać potencjalne naruszenia prawa popełnione przez podmioty finansowe znajdujące się pod jej nadzorem. Mogą one być zgłaszane przez osoby prywatne, doniesienia od innych organów regulacyjnych, ustawowe raporty od audytorów oraz poprzez system nadzoru. ASIC może również otrzymywać pomoc lub prośby o współpracę od zagranicznych regulatorów międzynarodowych. Jednak przed wszczęciem formalnego dochodzenia ASIC musi najpierw rozważyć szereg czynników.

Jeśli sprawa wchodzi w zakres ich odpowiedzialności regulacyjnej, zostanie poddana ocenie w celu ustalenia czy należy przeprowadzić formalne dochodzenie. Obejmuje to rozważenie szkód poniesionych przez konsumentów, potencjalnych korzyści wynikających ze ścigania wykroczeń w zestawieniu z kosztami, poziomu wykroczeń dostępnego na podstawie dowodów oraz wszelkich alternatywnych sposobów działania, takich jak nadzór. ASIC może również rozważyć, czy konieczne jest zastosowanie środka zapobiegawczego w odniesieniu do konkretnego wykroczenia, biorąc pod uwagę, czy wykroczenie było odosobnionym przypadkiem czy też stałym trendem na rynku. Wszelkie dalsze potencjalne wątpliwości zostaną również porównane z korzyściami płynącymi z wszczęcia formalnego dochodzenia.

Co się stanie, gdy ASIC stwierdza wykroczenie?

W przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia ASIC oceni, jaki środek zaradczy będzie odpowiedni dla realizacji swoich celów. Obejmuje to analizę poziomu stwierdzonego wykroczenia, zachowania sprawcy po wykroczeniu oraz wagi wszelkich potencjalnych zarzutów wobec sprawcy. Regulator jest również zobowiązany do uwzględnienia wpływu, jaki środek zapobiegawczy będzie miał nie tylko na daną osobę lub podmiot, ale także na społeczeństwo. Może to również obejmować rozważenie, czy konieczne jest odstraszenie innych osób i podmiotów znajdujących się pod nadzorem ASIC. Na decyzję mogą też wpłynąć czynniki łagodzące.

Po zakończeniu oceny ASIC wybierze kombinację środków zaradczych, które pozwolą osiągnąć cel dochodzenia. ASIC może również zarekomendować Prokuraturze Generalnej Australii postawienie konkretnych zarzutów.

Ochrona inwestorów

Pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu aktywności inwestycyjnej, a ludzie szukali sposobów na zmaksymalizowanie swoich dochodów. ASIC stara się podejmować działania egzekucyjne przeciwko firmom, które wykorzystują inwestorów i nie działają w ich najlepszym interesie.

Ochrona konsumentów

Dla przykładu, w 2021 roku ASIC wszczęła postępowanie cywilne przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe, w tym AMP i Westpac, za rzekome naruszenia prawa. Na przykład AMP rzekomo pobierało składki na ubezpieczenie na życie i opłaty za porady od ponad 2000 klientów, mimo że zostali powiadomieni o ich śmierci.

Reformy i nowe wymogi ASIC

W październiku 2021 roku ASIC wprowadził szereg nowych przepisów:

  • Reformy dotyczące zgłaszania naruszeń: Zmiany wzmacniają istniejący obowiązek licencjobiorców Australijskich Usług Finansowych (AFS) do samodzielnego zgłaszania do ASIC niektórych naruszeń prawa.
  • Obowiązki w zakresie projektowania i dystrybucji produktów: Podmioty są teraz zobowiązane do wprowadzenia i utrzymywania skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania produktami, koncentrujących się na wynikach dla konsumentów.
  • Ochrona przed nieuczciwymi warunkami umowy: Ochrona dotyczy umów ubezpieczeniowych zawartych lub odnowionych w dniu lub po 5 kwietnia 2021 roku.

Wnioski

ASIC wykorzystuje swoje uprawnienia do regulowania szerokiej gamy podmiotów finansowych, by chronić interesy konsumentów i inwestorów. W przypadku potencjalnych naruszeń prawa często wszczynane są formalne dochodzenia, które mają na celu dalszą realizację celów ASIC, czyli zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.

eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Brak prowizji oznacza, że nie zostanie naliczona opłata maklerska podczas otwierania lub zamykania pozycji i nie dotyczy to pozycji krótkich ani dźwigniowych. Obowiązują inne opłaty, w tym opłaty za wymianę waluty przy wpłatach i wypłatach w innej walucie niż USD. Twój kapitał jest zagrożony.

Kontrakty CFD to skomplikowane instrumenty, które wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
{etoroCFDrisk}% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w aktywa kryptograficzne jest bardzo zmiennym i nieuregulowanym w niektórych krajach UE. Brak ochrony konsumenta. Możliwe są podatki od zysków.

Copy Trading nie stanowi porady inwestycyjnej. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony
.