Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego Opcje24h.pl

Działy regulaminu:

1. Wstęp
2. Rejestracja
3. Prawa autorskie i polityka prywatności
4. Zasady korzystania z serwisu
5. Partnerzy
6. Ograniczenia odpowiedzialności
7. Postanowienia końcowe

1. Wstęp

1.1 Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu Opcje24h.pl oraz zasad funkcjonowania serwisu Opcje24h.pl.

1.2 Pojęcia:

a) Regulamin – rozumiany jako regulamin serwisu internetowego Opcje24h.pl
b) Serwis / Portal – witryna internetowa Opcje24h.pl

1.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest bezpłatnie, a na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

1.4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
właściciel:

a) połączenie z siecią Internet
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie treści dostępnych na komputerze

1.5 Niniejszy Serwis prowadzony jest m.in w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie i korzystanie z usług partnerów reklamowanych w ramach serwisu jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w grach losowych jest legalne. Korzystając z Serwisu, użytkownik zapewnia serwis, że uczestnictwo w tego rodzaju grach jest w jego kraju dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed serwis za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

1.6 Serwis oraz świadczone usługi zgodne są z przepisami właściwymi dla siedziby wydawcy (właściciela), tj. odpowiednimi przepisami i uregulowaniami na Cyprze.

1.7 Serwis Opcje24h.pl jest własnością podmiotu mającego siedzibę na Cyprze. Z tego tez względu wszelkie roszczenia oraz reklamacje będą rozstrzygane poprzez obowiązujące tam prawo. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę użytkownika na rozstrzygnięcie sporów przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę serwisu.

2. Rejestracja

2.1 W serwisie Opcje24h.pl nie istnieje możliwość rejestracji. Wszelkie odnośniki prowadzące do formularzy rejestracyjnych zamieszczone w serwisie prowadzą do stron podmiotów zewnętrznych (partnerów), które to podmioty dysponują oddzielnymi regulaminami rejestracyjnymi. W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wyżej wymienionymi regulaminami, które dostępne są na stronach tychże podmiotów.

3. Prawa autorskie i polityka prywatności

3.1 Zawartość strony internetowej Opcje24h.pl jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone i należą do Właściciela.

3.2 Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do grafik, tekstu, przekazu audio oraz video i innych treści należą do Właściciela i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody Właściciela.

Dane osobowe przechowywane są przez administratora.

3.3 Z uwagi na brak możliwości rejestracji w Portalu, serwis nie przechowuje danych osobowych użytkowników, nie gromadzi i nie przetwarza ich. 

4. Zasady korzystania z serwisu

4.1 Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem i wszelkimi regulaminami zawartymi na podstronach serwisu.

4.2 Użytkowników serwisu obowiązuje Netykieta.

4.3 Na serwisie Opcje24h.pl zabrania się:

• jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystania z usług
serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników;
• jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych podstron serwisu. Punkt ten dotyczy komentarzy artykułów.
• umieszczania w komentarzach oraz przekazywanie za ich pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz godzących w dobre imię serwisu oraz innych
użytkowników.
• jakichkolwiek działań użytkowników serwisu związanych z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz wszelkich informacji należących do serwisu i jego właściciela oraz działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej. Osoby podejmujące się takich działań powinny liczyć się z konsekwencjami
prawnymi,
• jakichkolwiek działań ze strony użytkownika łamiących prawa innych użytkowników oraz właściciela serwisu, w tym prawa autorskie;
• rozpowszechniania za pomocą serwisu jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właścicieli oprogramowania;
• rozpowszechniania za pomocą serwisu przedmiotu praw własności intelektualnej należących do innych osób bez
zgody ich autorów.
• Wszelkie treści obrażające, prowokujące, zastraszające innych użytkowników Portalu, aktywności wpływające destrukcyjnie i demotywacyjnie na klimat dyskusji, życie i twórczość społeczności Opcje24h.pl, wypowiedzi i zachowania wprowadzające szeroko pojęty „ferment”, spamowanie, nadużywanie oraz sabotowanie treści, będą surowo karane. W przypadku regularnego łamania powyższego zapisu użytkownik zostanie jednorazowo ostrzeżony o łamaniu regulaminu w formie publicznej lub prywatnej, po czym, w przypadku zignorowania ostrzeżenia, użytkownik zostanie usunięty ze społeczności. Właściciel zastrzega sobie prawo do pełnej uznaniowości w egzekucji powyższego zapisu.

4.4 Właściciel serwisu Opcje24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w komentarzach przez użytkowników, jednak dołoży wszelkich starań aby usunąć wszelkie treści łamiące postanowienia tego regulaminu.

4.5 Reklamacje użytkowników rozpatruje właściciel. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji pod rygorem nie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje należy składać na adres portalu podany w przycisku „Email” umieszczony w prawym górnym roku Serwisu.

4.6 Każdy użytkownik serwisu Opcje24h.pl posiada możliwość umieszczenia w części społecznościowej portalu
(komentarzach) tekstów i filmików autorskich.

5. Partnerzy

5.1 W Serwisie znajdują się odnośniki oraz dane kontaktowe do stron internetowych Partnerów z nim współpracujących. Za treści w nich umieszczone i konsekwencje ich wykorzystania Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Serwis nie bierze również odpowiedzialności i nie kontroluje treści pojawiających się na stronach internetowych Partnerów oraz nie bierze odpowiedzialności za jakość usług i towarów oferowanych za pośrednictwem reklam na stronie Serwisu, gdyż sprzedawcą jest inny podmiot.

5.2 Regulamin i zasady korzystania z witryn firm zewnętrznych (partnerów), do których odnośniki znajdują się na Portalu Opcje24h.pl mają wyższość nad niniejszym regulaminem oraz wszelkimi informacjami podanymi na stronie Opcje24h.pl.

5.3 Przed rejestracją u zewnętrznego operatora użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia na niej wszelkich informacji podanych na łamach serwisu Opcje24h.pl. Nasz Portal zastrzega sobie prawo do istnienia rozbieżności w informacjach podanych na stronie. Rozbieżności te mogą w szczególności wynikać z braku aktualizacji informacji lub w wyniku zmiany regulaminu i zasad obowiązujących na stronie operatorów
zewnętrznych.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

6.1 W żadnym przypadku Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Opcje24h.pl lub z informacji zawartych na serwisie. Jednocześnie właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby informacje zamieszczane na portalu były jak najwyższej jakości.

6.2 Właściciel zastrzega możliwość występowania nieścisłości technicznych, błędów typograficznych oraz błędów wynikających z tytułu przedawnienia informacji zawartych na stronie internetowej. Właściciel zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco wszelkie błędy.

6.3 Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników treści, za dostosowanie się do porad, sugestii, spostrzeżeń i uwag umieszczanych na łamach Serwisu.

6.4 Informacje zawarte w serwisie Opcje24h.pl oraz na podstronach serwisu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

6.5 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian na serwisie oraz do zrezygnowania z prowadzenia serwisu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

6.6 Właściciel nie udziela użytkownikom żadnych gwarancji, że wszystkie działy serwisu będą działały w prawidłowy sposób. Właściciel zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje działały poprawnie.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Regulamin serwisu Opcje24h.pl obowiązuje od dnia 01.04.2016 roku.

7.2 Użytkownik, który nie akceptuje zasad powyższego regulaminu zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Serwisu.

7.3 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania w regulaminie zmiany właściciel poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie przez zamieszczenie na serwisie odpowiedniego ogłoszenia. Zmiana regulaminu obowiązuje użytkownika w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Zmiana zakresu lub rodzaju usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany regulaminu.

7.4 W przypadku braku akceptacji ze strony użytkownika dokonanych zmian w regulaminie umowa zawiązana miedzy użytkownikiem a właścicielem przestaje wiązać, a użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia Serwisu.

7.4 Regulamin jest dostępny pod adresem www.opcje24h.pl/regulamin .